PEP?NO YET??T?R?C?L???

Pepinonun Yeti?tirildi?i Yerler:

Pepino yeti?tirilmesi fide (fidan) ile dikimi yap?l?r. Meyvelerin belli bir b?y?kl??e ula??ncaya kadar ihtiyac? kadar sulama yap?l?r. Olgunla?ma d?neminde su verme azalt?l?r. G?ne? ve temiz havay? sever.

Kapal? ortamlarda (Oda, Limonluk gibi) bitki b?y?r ancak meyve vermez. G?ne?e bakan a??k balkonlarda 7-10 numaral? saks?larda yeti?ip meyve verebilir.

?rne?in: Meyve seyretmesinin yap?lmad??? ko?ullarda meyve a??rl??? 40-50 grama kadar d??erken salk?mda tek meyve b?rak?lan uygulamalarda 1300 grama kadar ??kabilmektedir. Ancak pazara sunulan meyve b?y?kl??? 400-700 gr. olmal?d?r.

Kaliteli meyve ve ekonomik bir ?retim i?in 1 salk?mda 2 veya 3 meyve olmal?d?r. Meyve seyretmesi meyveler ceviz b?y?kl???ne ula??nca yap?l?r. Bir fidede 3 ana g?vde b?rak?r, di?er yan dallar ve meyveler fazla b?y?meden periyodik olarak budan?r. B?ylece daha fazla ???klama ile meyve tutumu say?s?nda art??lar sa?lan?r.

A??k Arazide Pepino Yeti?tiricili?i

Pepino yeti?tiricili?ini a??k arazide, serada ve isterseniz saks?da yeti?tirebilirsiniz.

A??k arazi de pepino yeti?tirmek i?in mevsim ?zelliklerine ba?l? olarak so?uk fazla olmayan d?nemlerde dikim yap?lmal?d?r. T?rkiye de dikim zaman? her b?lgede de?i?iklik g?stermektedir. Yeti?tiricilik yap?lacak b?lgenin dikim zaman?na uymak gerekir. Domates ve biber gibi meyvelerin yeti?ti?i b?t?n ortamlarda yeti?ebilme kabiliyetine sahiptir. ?r: Domates dikim zaman?nda dikim yap?labilir.

Dikim ?rne?i: S?ra aras? 1 m. s?ra ?st? 30-50 cm. olarak dikim yap?labilir. A?a? deste?i yap?lacak ise bir fideden 2-3 dal b?rak?labilir. Telli direk sistemi kurulacak ise a??l? domates dikimi ?eklinde dikim yap?labilir.

?ncelikle arazi ko?ullar?n?n dikime haz?rlanmas? gerekmektedir. Dikim yapmadan ?nce araziye g?bre atman?z tavsiye edilir.
G?breleme olarak ise ?zellikle dikim d?neminden ?nce hayvansal g?brenin araziye yada dikim yap?lacak setlere verilmesi gerekmektedir. G?breleme verimi art?r?r. G?breleme yapmadan ?nce toprak analizi yapt?r?n?z. G?breleme konusunda teknik servisimiz bulunmaktad?r.

Pepino yeti?tirilmesin de damla sulama tavsiye edilmektedir.  Yaz d?neminde bitkinin ihtiyac? kadar sulama yap?l?r. S?k aral?klar ile k?sa sulama tavsiye edilir.

Yeti?me d?neminde ideal s?cakl?k 15 ile 25 santigrat derece aras?d?r. ?i?eklerin d?llenmesi do?al olarak yap?lmaktad?r (Bahsedilen s?cakl?k ?artlar?nda)

Hasat d?neminde ise meyveler el ile s?k??t?r?lmamal?d?r. Meyve olgunluk d?nemi s?cakl?k ?artlar? ne kadar fazla olur ise meyvenin lezzeti ve aromas? o daha g?zel olmaktad?r.

Serada Pepino Yeti?tiricili?i;

Serada pepino yeti?tirmek a??k arazide oldu?u gibi dikim ?artlar?n? takip etmek gerekir. Domates dikim d?nemlerinde dikim yap?lamal?d?r.

Serada pepino yeti?tiricili?ine ise a??k araziden farkl? olarak k?? d?neminde ?i?ek d?llenmesinde organik ama?l? olarak bambus ar?s? koyulmas? tavsiye edilmektedir.

Dikim ?rne?i: S?ra aralar? 1,80 m. S?ra ?st? 90 cm olan setlerde s?ra aralar? 30 cm olarak tek s?ra dikilirse d?n?me yakla??k 2000 adet fide dikilebilir. Seraya dikim adeti domates kadard?r. A??l? domates dikim aral???nda dikimi yap?labilir.

G?breleme olarak ise ?zellikle dikim d?neminden ?nce hayvansal g?brenin araziye yada dikim yap?lacak setlere verilmesi gerekmektedir.

Dikim ?artlar? ayarlanamam?? ise fidan tutulduktan sonra azot, fosfor ve potasyum dengesinin bitkinin ihtiyac?na g?re ayarlanmal?d?r. Yani serada patl?can yeti?tiricili?ine uygun davranmak ve program izlemek tavsiye edilmektedir.

Dikimden sonra hasat dikim d?nemine ve hava ?artlar?na ba?l? olmakla birlikte, ortalama olarak eyl?l ay?nda dikilen fidan'?n meyvesi ocak ay?nda, ekim ay?nda dikilen ise ?ubat sonunda hasat d?nemi gelmektedir. Dikimden 4- 4,5 ay sonra meyve hasat edilir.

 

?NER?LER

Serada tercih edilen dikim tarihi A?ustos, Eyl?l ve Ekim Aylar?d?r.
A??k Arazi dikimi i?in b?lgenin dikim zaman?na uymak gerekir.

 

D?KKAT...!

Pepino meyvelerinize el ile s?kmay?n?z.
A?a??daki meyve el s?k?lmas? sonucu olgunla?madan ??r?meye ba?lam??t?r...!

 

SIK?A SORULANLAR

 1. Pepino bah?eye ne zaman dikilir?
  Gece ?s?n?n +2 derecenin alt?na d??medi?i zamanda dikimi yap?l?r. (Ayn? ?s? sera i?inde ge?erlidir.) Yeti?tiricilik yap?lacak b?lgenin dikim zaman?na uymak gerekir.
 2. Dikilen pepino fideleri ne zaman meyve verir?
  Dikimden 4-5 ay sonra meyve hasat edilir.
 3. Pepinonun boyu ne kadard?r, terbiyesi nas?l yap?l?r?
  Sera domatesi kadar boyu olup, terbiyesi de onun gibidir.
 4. Pepino dikimi ay? sadece may?s m?d?r, ba?ka aylarda da dikilir mi?
  Her zaman dikile bilir, bitkiyi so?uklardan korumak gerekir.
 5. Pepinonun g?vde ve yapraklar?nda bit olu?tu, ne yapmal?y?m?
  Pratik olarak, az miktarda 1-2 kere sinek spreyi s?kmak yeterli olur. (Evde yeti?tiricilik yapanlar i?in)
 6. Yapraklarda k?llenme oldu. Ne yapmal?y?m?
  K?lleme olan yapraklar? temizlemek gerekir.
 7. Dikim aral??? ne kadar olmal?, d?n?me ka? fide dikilmeli?
  A??k arazide dikimi: S?ra aras? 80 cm, 90 cm veya 100 cm. S?ra ?st? 50 cm. olarak dikim yap?labilir.
  Serada dikimi: S?ra aralar? 1,80 m. olan setlerde, S?ra ?st? 30 cm ara ile dikilirse d?n?me yakla??k 3000 adet fide dikilebilir. Seraya dikim adeti domates kadard?r.
 8. Pepino meyvesini yurtd???na ihra? eden firmalar var m??
  ?u ana kadar yeterli meyve olmad??? i?in yurt d???na ihra? edilemiyor. Yeterli meyve sa?lan?r ise ihra? edilecek.
 9. Pazara s?r?lecek pepino meyve b?y?kl??? ne olmal?d?r?
  ?deali 250-700 gr. olan?d?r.
 10. Bir pepino fidesinden ne kadar meyve al?nabilir?
  Bah?e ortam?nda bir d?n?mde (1 dr) 2-5 kg, serada ise 2-7 kg meyve almak m?mk?n. Bitkinim bak?m?na g?re bu miktar de?i?ir.
 11. Pepinodan y?lda ka? kez meyve al?n?r?
  Serada gerekli ?artlar sa?lan?r ise 4 mevsim meyve al?n?r. Dikimi her y?l yenilemek gerekir. Arazinin y?ll?k bak?m?n?n yap?lmas? gerekir.
 12. Pepinonun kar??la??lan hastal?klar? nelerdir?
  Beyaz sinek, k?rm?z? ?r?mcek ve ?e?itli hastal?klar.
 13. Pepino nas?l yeti?tirilir?
  Pepinoyu domates, patl?can gibi yeti?tiricili?ini yapabilirsiniz.
 14. Pepino nas?l ?retilir?
  Pepinoyu domates, patl?can gibi ?retimi yapabilirsiniz.
 15. Pepino nerde yeti?tirilir?
  Pepinoyu domates, patl?can gibi bitkilerin yeti?ti?i ortamlarda; yeti?tiricili?ini yapabilirsiniz.
 16. Pepino nerelerde yeti?tirilir?
  Pepinoyu domates, patl?can gibi bitkilerin yeti?ti?i ortamlarda; yeti?tiricili?ini yapabilirsiniz.
 17. Pepino nas?l ?o?alt?l?r?
  Pepino ticari anlamda fide ile ?retilir.
 18. Pepino bak?m??
  Pepinonun bak?m? dedi?imizde yeti?tiricili?i, budamas?, bitki beslenmesi (G?breleme)  konular?n? kapsar. Bu konular ile ilgili bizimle irtibata ge?iniz.
 19. Pepino budama, budamas??
  Pepinonu budamas? bitkinin ihtiyac?na g?re yap?l?r.
 20. Pepino Hastal?klar??
  Pepinonun bilinen kesin bir hastal??? bulunmamaktad?r. Hastal?klar ile ilgili bizimle irtibata ge?iniz.
 21. Pepino K?klendirme?
  Pepinonun K?klendirilmesi ?e?itli sol?syonlar ile yap?lmaktad?r. Gerekli bilgi i?in irtibata ge?iniz.
 22. Pepino Nerede Sat?l?r?
  Pepinonun T?rkiye'de talep g?ren bir pazar? bulunmaktad?r.