PEP?NO

Pepino Nedir.
T?rkiye' de ?retimine yeni ba?lan?lan Pepino (Solanum muricatum) Peru men?eli olup, G. Amerika'n?n di?er ?lkelerinde de yeti?mektedir. Pepino meyvesi, pepino kavunu olarakta bilinir. Patl?cangiller familyas?ndan olan bu ?r?n?n ?retimi do?al ekolojisinde ?ok y?ll?k ?retim ?ans?na sahip oldu?u halde, ekonomik anlamda bir ?retim oldu?unda tek y?ll?k ?retim ?ekli tercih edilmektedir.

Muhafaza Ko?ullar?:
Gece g?nd?z s?cakl?k fark? fazla olmayan ?l?man b?lgelerimizde bah?e ?retimi yap?labilir.
Pepino so?u?a kar?? duyarl? olup, +0? de bitki g?vdesi zarar g?r?r, 0?nin alt?nda tamamen kurur. Bu nedenle gece ayazlar?na kar?? korunmal?d?r.

Nas?l ve Nerede Kullanaca??z?
Pepino meyvesinin tad?: Kavun, Muz ve Ananas meyve aromalar?n?n kar???m?d?r.
Pepino nas?l yenir. Meyveyi dolapta so?utarak ince kabu?u soyularak kavun gibi yenilebilece?i gibi, meze olarak, dondurmalara kat?larak, kar???k meyve salatalar?nda garnit?r olarak kullan?lmakta, re?eli, marmelat'? yap?lmakta, ila? sanayinde ve kozmetik sanayinde kullan?lmaktad?r. Baz? G. Afrika ?lkelerinde s?s bitkisi olarak de?erlendirilmektedir.


Besin De?erleri:
1 kg. meyvede
56 gr. suda eriyebilir kuru madde verir.
57 gr. suda eriyebilir ?eker,
1 gr. Protein,
480 mg. C vitamini,
107 mg. P,
1150 mg. K bulunmaktad?r.

BES?N?N ADI

DE?ER?

Suda ??z?nebilen Kuru Madde

%5,6

Suda ??z?lebilir ?eker

5,7gr.

Protein

%0,1-0,4

Ya?

%0,1

Hemiselil?z

%0,5

Titre Edilebilir Asit (Sitrik Asit)

%0,04-0,10

Vitamin C

112 mg

Potasyum

111 mg

Kalsiyum

13 mg

Fosfor

13 mg

Sodyum

2,6 mg

Magnezyum

3,1 mg

Klor

1,1 mg